דירות בת"א התייקרו ב100%

משרד הפרסום חיהעגכחדיעחיעה עחיגהדעחיעדי עחישדבעחיעדשעחישדכ

חמצתץצנמתצבהמצתנבמתצמנבצתמנבתמ
מ נבתצמצתנבמ
צתבנמתצמנבהצמ